Samtalet som utforskande, stöd och läkning

I mitt arbete med kroppsbaserad behandling och egen utövning inom området har det blivit en naturlig fortsättning att fördjupa mig i samtalet och relationen som läkande krafter. Detta också för att verka för trygghet i vad jag erbjuder avseende både individuella besök och grupper. Jag har idag en grundutbildning i psykoterapi, tidigare kallat steg-1. Inriktningen på utbildningen jag fått är integrativ vilket innebär att den berör såväl relationell och affektfokuserad psykodynamisk inriktning som kognitiv och beteendeinriktad terapi.

Inom fysioterapi med specialiseringen mental hälsa intresseras vi av att stödja våra patienter till en ökad kontakt med den egna kroppen och därmed känslorna som förmedlar våra behov. I det arbetet är det förtroliga samtalet av stor vikt inte minst vad avser att medvetandegöra och beskriva upplevelser. Långsiktigt bidrar det till att vi lättare kan kommunicera vad vi vill och behöver även till andra människor. Det i sin tur utgör förutsättningen för förmågan till gränssättning och för att vi ska hitta trygga relationer för stöd av andra i livet. I mitt arbete är kroppsnärvaro och mindfulness självklara delar av kapaciteten att komma i kontakt med och tolerera upplevelser tillräckligt väl för att kunna lära av dem. Meditationsutövningen skulle kunna kallas för "relationell insiktsmeditation" med sitt fokus på att öka medvetenheten om hur vi människor relaterar till såväl oss själva som andra. Lär vi känna oss själva bättre kan vi också förstå andra bättre. 

Grundutbildningen i psykoterapi grundar för att få bedriva psykoterapi under handledning, som jag för närvarande inhämtar hos bl.a. Kris- och Traumacentrum i Stockholm. I dagsläget erbjuder jag dock inte renodlad samtalsterapi utan använder samtalen som en del i det kroppsbaserade arbetet och för att säkra en trygg tillämpning av till exempel mindfulnessmeditationen samt stödja en integration av insatserna i vardagen. 

För mer information: info@bodyfulness.se (notera att kontaktvägen inte är krypterad så utelämna känslig information)